Vakanzeplang
 
D'Schouljoer fänkt Donnëschdes den 15. September 2005 un, an hällt Freides den 14. Juli ob.
 
D'Allerhellegevakanz fänkt Samschdes den 29. Oktober un, an hällt Sonndes den 6. November ob.
 
Dënnschdes den 6. Dezember kënnt de Kleeschen.
 
D'Chrëschtvakanz fänkt Samschdes den 24. Dezember un, an hällt Sonndes den 8. Januar ob.
 
D'Fuesvakanz fänkt Samschdes den 25. Februar un, an hällt Sonndes den 5. März ob.
 
D'Ouschtervakanz fänkt Samschdes den 8. Abrëll un, an hällt Sonndes den 23.Abrëll ob.
 
Méindes, den 1. Mee ass fräi.
 
Méindes, den 8. Mee gi mer pilgeren.
 
Donneschdes, den 25. Mee ass Christihimmelfahrt.
 
D'Päischtvakanz fänkt Samschdes den 3. Juni un, an hällt Sonndes den 11. Juni ob.
 
Freides, den 23 Juni ass Nationalfeierdaag.
 
D'Groussvakanz fänkt Samschdes, den 15. Juli 2006 un, an hällt Donneschdes den 14. September ob.